1415_sev-uni_10.jpg

Radicevic, primer base (ACB Photo / B. Pérez)