thomas_abercrombie.jpg

Thomas Abercrombie (Foto: NBL archive)