Fotos lourdes getino

  • Rai López.<br>Foto: Lourdes Getino
  • Francisco Segura.<br>(Foto: Lourdes Getino )
  • Joan Carles Bivia.<br>Foto: Lourdes Getino
  • Rudy Fernández. Foto: Lourdes Getino Benavides
  • A. Miguel Peña lanzando el tiro libre.<br>
Foto: Lourdes Getino
  • Morterraro en el tiro libre.<br>
Foto: Lourdes Getino
  • Edu Ruíz por los suelos.<br>
Foto: Lourdes Getino
  • Roberto Guerra.<br>
Foto: Lourdes Getino
  • Darryl Middlenton. (Foto: Lourdes Getino)
  • Thomas Marcellous Coleman. (Foto: Lourdes Getino)

Páginas